Willem Evertsz van Vledder  en Jan van Vledder 

 

Over Willem Evertsz.van Vledder is weinig bekend. Er is nog geen onderzoek naar gedaan. Hij was de broer van Gerbrant Evertsz van Vledder en assisteerde bij zijn huwelijk.De naam Jan van Vledder kwam toevallig te voorschijn tijdens een promotieonderzoek van een collega van mij die in Amsterdamsche coŘranten uit de 18e eeuw op zoek was naar de verkoop van oude huisorgels. Een bericht in de Amsterdamsche Donderdagsche courant van 11 februari 1773 maakte melding van de verkoop van een inboedel van een zekere Jan van Vledder, die kort daarvoor overleden was. Hieronder volgt het bericht.   ""Op Woensdag den r Maart, zal men ten huize van de Overledenen op de Vismarkt by de Haarlemmerdyk , 's morgens ten 9 uuren verkoopen: een propre en zindelyke INBOEL, bestaande in Beddens, Deekens, Gordynen en Stoelkussens, fyne Lywaaren en Chicse, euriense Mans en Vrouwen Kleederen, Paarlen en Juweelen, modern gemaakt Goud en Zilverwerk, extra Oude Blaauwe geconieeurde en andere Porcelynen, Lakwerk, diverse fraaije Meubelen, staand horologie, Spiegels, Lufters en Schilderyen, verder Koper, Thin, Yzer, Blik , Hout en Mandewerk en andere goederen meer. Alles nagelaaten door wylen den Heer JAN VAN VLEDDER, breeder by Catalogus die 8 dagen voor de Verkoping aan 't Sterfhuis te bekomen zyn, alles 2 dagen voor de Verkooping te zien.""

▄it het bovenstaande valt af te leiden dat deze Jan, zijn vrouw en/of kinderen overleden zijn medio februari 1773.  De aard van de goederen die verkocht worden wijst er op dat deze familie behoorde tot de gegoede middenstand. Verder mogen we veronderstellen dat deze Jan van Vledder een kleinzoon moet zijn geweest van Willem Evertsz van Vledder en dat met zijn dood deze zijtak zijn einde gevonden heeft.    

Momenteel wordt verder onderzoek gedaan in het Rijksarchief in Assen. v.V.    

zie courant hier onder